Migracje i uchodźco | Prezentacja w formie kwizu nt. migracji i uchodźców

Migracje i uchodzo

Screenshot titlepage

Trzy możliwości stały zawsze przed człowiekiem, ilekroć spotkał się z Innym: mógł wybrać wojnę, mógł odgrodzić się murem, mógł nawiązać dialog.(…) W mitach wielu plemion i ludów zawarte jest przekonanie, że ludźmi jesteśmy tylko my – członkowie naszego klanu, naszej społeczności, a Inni, wszyscy Inni, są podludźmi albo w ogóle ludźmi nie są. (…)

Ryszard Kapuściński – „Ten Inny”

Informacje nt. migracji i uchodźctwa | Pytania

Migracje i uchodźco… Kryzys migracyjny w Europie… Uchodźcy w Polsce… – Prezentacja w formie kwizu nt. migracji i uchodźców pokazuje fakty, definicje oraz liczby i odpowiada na następujący pytania:

  • Kim jest migrant/migrantka?
  • Ilu uchodźców jest na całym świecie?
  • Jaki kraj przyjmuje najwięcej uchodźców przybywających z Syrii?
  • Ilu obecnie jest syryjskich uchodźców na świecie?
  • Kto ucieka do Unii Europejskiej?
  • Kto ucieka do Polski?
  • Jaką pomoc dostaje osoba starająca się o status uchodźcy?
  • Jak możesz pomoć migrantom i ochodźcom?

 

Migracje i uchodźco | Presentacja

Zobaczyć na Slideshare 

 

Migracje i uchodźco: Więcej informacje

Uchodźcy w Polsce. Więcej wiedzy, mniej strachu. INFORMATOR – Maciej Czarnecki, Mariusz Jałoszewski, Tomasz Kwaśniewski 18.09.2015 | Gazeta Wyborcza

Gazeta Refugee.pl | Fundacja REFUGEE.PL


Mię­dzy Innymi

Warsz­taty Edu­ka­cji Mię­dzy­kul­tu­ro­wej „Mię­dzy Innymi” to warsz­taty dla stu­den­tek i stu­den­tów kie­run­ków peda­go­gicz­nych opra­co­wane przez doświad­czony zespół tre­ne­rów i tre­ne­rek pro­gramu Era­smus+ Mło­dzież i Polsko-Niemieckiej Współ­pracy Mło­dzieży. Ich celem jest roz­wi­nię­cie kom­pe­ten­cji mię­dzy­kul­tu­ro­wych stu­den­tek i stu­den­tów oraz przy­go­to­wa­nie ich do peł­nie­nia roli mul­ti­pli­ka­to­rek i mul­ti­pli­ka­to­rów wie­dzy i postaw zwią­za­nych z edu­ka­cją mię­dzy­kul­tu­rową wśród róż­nych grup młodzieży.

Między Innymi Warsztaty Edukacji Międzykulturowej „Między Innymi”

Między Innymi na facebooku