Edukacja Międzykulturowa. Pakiet Edukacyjne PAJP

PAJP Edukacja miedzykulturowa
Screenshot: PAJP Edukacja miedzykulturowa (2008)

“Edukacja Międzykulturowa” ma na celu wspieranie młodzieży realizującej projekty oraz tych, którzy w swojej pracy z młodzieżą i w projektach wraz z nią realizowanych chcą wspomagać rzeczywisty dialog kultur i proces uczenia się międzykulturowego. Publikacja zawiera wiele ciekawych gier i zabaw o tematyce międzykulturowości.

W kurczącym się świecie kontakt z odmiennymi kulturami stał się codziennością. Integracja europejska wraz z możliwością swobodnego przemieszczania się pomiędzy krajami członkowskimi, globalizacja i wynikająca z niej coraz większa zależność różnych osób z oddalonych od siebie części świata, migracja oraz ogólny wzrost mobilności spowodowały częstsze interakcje miedzy ludźmi innych narodowości. Kompetencje międzykulturowe stały się więc ważną zaletą – pozwalają nie tylko lepiej radzić sobie w spotkaniu z tym, co w znacznym stopniu odbiega od naszej codzienności, ale także lepiej wykorzystywać możliwości i potencjał tych kontaktów.

Na rynku pracy coraz bardziej doceniane są osoby posiadające właśnie kompetencje międzykulturowe. Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonują w dużej mierze w środowisku międzynarodowym, zatrudniając często przedstawicieli rożnych kultur, którzy na co dzień muszą się porozumiewać i współpracować ze sobą. Nie wystarczy do tego znajomość języka obcego. Konieczna jest otwartość, wola porozumienia, chęć poznawania postaw różniących się od naszych własnych zachowań – nie po to jednak, by je negować, ale aby je rozumieć i dawać im te same prawa.

Czasem twierdzi się, że kompetencje te są potrzebne tylko tym, którzy dużo podróżują, których praca czy styl życia są związane z częstym kontaktem z innymi nacjami. Jest to niesłuszne podejście.

Nie trzeba opuszczać własnego miejsca zamieszkania, by spotkać przedstawicieli innych kultur, zarówno w sensie etnicznym, jak i szerzej – jako przedstawicieli innej grupy, która wytworzyła sobie własny, odmienny od naszych, zestaw reguł i znaczeń.

Publikacja Edukacja Międzykulturowa pokazuje różne oblicza międzykulturowego uczenia się i jego wartość. Dzięki kontaktom z odmiennymi kulturami poznajemy innych ludzi, jednocześnie odkrywając siebie samych. Dopiero w ramach współpracy i dialogu z reprezentantami innych kultur możemy uświadomić sobie własne granice, a także poznać nasze przekonania na temat innych.

Edukacja Międzykulturow jest wynikiem drugiego szkolenia Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu. Ma na celu wspieranie młodzieży realizującej projekty oraz tych, którzy w swojej pracy z młodzieżą i w projektach wraz z nią realizowanych chcą wspomagać rzeczywisty dialog kultur i proces uczenia się międzykulturowego. Publikacja chce zachęcić do głębszego zapoznania się z tematyką różnorodności kulturowej i do częstszego podejmowania wysiłku na rzecz pełnego korzystania z jej niewątpliwych zalet.

PAJP

Pozaformalna Akademii Jakości Projektu (PAJP) jest autorskim projektem szkoleniowym realizowanym przez Narodową Agencję Programu „Młodzież w działaniu” w ramach własnej strategii szkoleniowej. Pomysł wydania materiałów szkoleniowych PAJP stał się naturalnym rezultatem przeprowadzonych szkoleń oraz wysokich ocen jakości i przydatności poruszanych tematów.

Głównym celem Pakietu Edukacyjnego PAJP jest zaprezentowanie podstawowych tematów, które w wyniku naszych obserwacji oraz w trakcie przeprowadzanej przez Narodową Agencję analizy potrzeb, zostały wskazane jako ważne z punktu widzenia benefi cjentów i osób zainteresowanych programem. Każda z publikacji prezentuje różne podejścia, teorie, a także metody wykorzystywane podczas szkoleń PAJP, tak by ułatwić przełożenie teorii na praktykę.

W pierwszym rozdziale przedstawiamy rożne sposoby rozumienia pojęcia „kultura” oraz zjawisk, które występują na styku kultur. Zwracamy uwagę na różnorodność kulturową oraz na różnice w postrzeganiu tych samych aspektów życia codziennego i pracy przez odmienne kultury. Prezentujemy również zjawisko szoku międzykulturowego oraz sposoby radzenia sobie z nim. Drugi rozdział w całości poświecony jest uczeniu międzykulturowemu. Pokazuje on możliwe podejścia do edukacji międzykulturowej i zwraca uwagę na rolę osoby wspierają-cej proces uczenia się. Głównym punktem odniesienia są dla nas projekty międzynarodowe.

Publikacja również prezentuje sprawdzonych rozwiązań, o których warto pamiętać, realizując projekty z udziałem przedstawicieli różnych kultur. Wreszcie przedstawiamy kompetencje międzykulturowe oraz możliwości ich rozwijania. Ostatni, trzeci rozdział, dotyczy praktycznego wymiaru procesu uczenia się międzykulturowego w projektach młodzieżowych. Można w nim znaleźć kilka praktycznych wskazówek dotyczących współpracy w międzykulturowej grupie. Przedstawia także kilka przypadków projektów młodzieżowych, gdzie wymiar międzykulturowy odgrywa szczególne znaczenie. Rezultaty analizy tych przypadków przez uczestników szkolenia zamieszczamy w dalszej części rozdziału. Zachęcamy Was również do samodzielnej pracy i zastanowienia się nad tym, co należałoby w zaprezentowanych projektach poprawić, by lepiej wspierały one proces międzykulturowego uczenia się.

Edukacja Międzykulturowa. Pakiet Edukacyjne PAJP
Edukacja Międzykulturowa. Pakiet Edukacyjne PAJP

Brzezińska-Hubert, Marta, Kimmig, Michael, Olszowka, Anna oraz Piegat-Kaczmarczyk, Marta (2008): Edukacja Międzykulturowa. Pakiet Edukacyjne PAJP (Pozaformalna Akademia Jakości Projektu); Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji / Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”, Warszawa, 2008

*Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Size: 3.85 MB

Więcej eBooki…
More PDF eBooks Publications | Download list